Hakeminen

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2019  ja päättyy 31.10.2019. Auktorisointi- ja päivityshakemukset tehdään nettisivuilla verkkoportfolion muodossa ja hakemusten tulee olla lähetetty 31.10.2019 klo 24 mennessä.

Tästä pääset haavahoitajan verkkoportfolioon.

Auktorisoinnin hakeminen maksaa 150 euroa ensihakijalta, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan auktorisointia kaksi kertaa, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen. Toinen hakukerta tulee tapahtua kolmen vuoden sisällä ensimmäisestä hausta. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot kaikista vaadittavista todistuksista:

Päivittäminen

Haavahoitajanimikkeen säilyttäminen ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoitujen haavahoitajien rekisterissä pysyminen edellyttää haavahoidon osaamisen ylläpitämistä. Osaaminen tarkistetaan neljän vuoden välein. Auktorisoinnin päivittäminen maksaa 75 euroa, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan päivitystä kaksi kertaa, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen. Ensimmäinen haku tulee tapahtua heti edellisen auktorisoinnin päättyessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Tiedot työsuhteesta ja kuvaus työn sisällöstä kaikkien osaamiskriteerien osalta tulee täyttää verkkoportfolioon huolellisesti. Kriteereinä nimikkeen säilymiselle on, että haavahoitaja on kuluneen neljän vuoden aikana hoitanut haavapotilaita vähintään 24 kk ja osallistunut vähintään 10 päivän ajan haavahoidon lisä- tai täydennyskoulutukseen. Koulutuksena hyväksytään myös konferenssit. Portfolioon kirjataan kaikki (vähintään 10) haavanhoidon koulutukset ja liitetään todistukset ohjelmineen pdf- tai word-muotoisena verkkoportfolioon. Itse pidetyistä luennoista tulee myös olla todistus liitteenä portfoliossa. Nimikkeen säilyminen kirjataan haavahoitajarekisteriin ja kriteerien täyttymisestä lähetetään päivittäjälle uusi todistus. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittavia kriteerejä, on hän oikeutettu hakemaan päivitystä toisen kerran seuraavan vuoden haussa samalla maksulla. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittuja kriteerejä näiden kahden haun aikana tai päivittäjä ei hae päivitystä vuoden kuluessa edellisen auktorisoinnin päättymisestä, tulee auktorisoinnin hakijan hakea auktorisointia uudelleen ensihakijana. Auktorisoinnin päättymisajankohta on nähtävissä auktorisointitodistuksesta, jolloin päivitystä tulee hakea sen vuoden haussa, jolloin auktorisointi päättyy.

Vuoden 2019 syys-lokakuun hakuprosessissa haavahoitajanimikettä hakevilla ja tämän jälkeen haavahoitajaksi auktorisoiduilla on oikeus käyttää haavahoitajanimikettä vuoden 2023 loppuun. Uusille auktorisoiduille haavahoitajille annetaan todistus ja luovutetaan kultainen H-pinssi Valtakunnallisten Haavapäivilen iltajuhlassa vuonna 2020. Hakemukset käsitellään joulukuussa 2019. Haavahoitajan kriteerit täyttäneille ilmoitetaan asiasta viimeistään tammikuussa 2020.

Auktorisoinnin kriteerit

auktorisoitu-haavanhoitaja-pinssiAuktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinto. Lisäksi hänellä on korkeakoulutasoisia haavanhoitoon liittyviä opintoja vähintään 30 opintopistettä (20 ov). Hakijan on oltava henkilökohtaisesti Suomen Haavanhoitoyhdistyksen jäsen.

Haavahoitaja toimii joko koko organisaation tai oman työyksikkönsä asiantuntijana haavapotilaiden välittömässä hoitotyössä, kouluttajana, konsulttina sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Hakijan haavanhoidon osaamista arvioidaan neljällä eri osa-alueella.

Haavanhoidon tieto-taitopohja

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla hyvä teoreettinen tietopohja sekä vahvaa kliinistä käytännön kokemusta haavapotilaan hoitotyössä. Nämä luovat pohjaa reflektiiviselle ajattelulle. Auktorisoidun haavahoitajan pitää pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä haavapotilaan hoitotyössä. Haavahoitajan toiminta tulee perustua näyttöön perustuvaan tietoon.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Auktorisoidulta haavahoitajalta vaaditaan yhteistoimintaosaamista sekä välittömässä hoitotyössä että moniammatillilsessa yhteistyössä. Hän antaa konsultaatioapua muille terveydenhuollossa toimiville sekä ohjaa potilaita ja muita hänen hoitoonsa osallistuvia. Hänellä tulee olla valmiuksia toimia eri ammattiryhmien kanssa ja halu jakaa tietoa muille. Kollektiivinen asiantuntijuus, verkostoituminen ja moniammatilliset työryhmät luovat pohjaa laadukkaalle haavapotilaan hoitotyölle.

Kyky kehittää ja kehittyä

Auktorisoidun haavahoitajan tulee jatkuvasti kehittää itseään ja työyhteisöään. Jokaisella on vastuu ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Hänen tulee kehittää haavapotilaan hoitoprosesseja vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi.

Ensihakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot
 2. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan/ kätilön/ ensihoitajan tutkinnon suoritusvuosi ja oppilaitos (liitteenä kopio tutkintotodistuksesta).
 3. Tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus hoitoalalta (liitteenä kopio nimikirjanotteesta tai CV).
 4. Haavanhoidosta saatu työkokemus (vähintään 3 vuotta) eriteltyinä tehtäväkuvauksina eri toimipisteissä.
 5. Haavanhoidon osaamista syventävä korkeakoulutasoinen koulutus, jota tulee olla vähintään 30 opintopistettä (= 1 opintopiste vastaa 27 opiskelutyötuntia). Koulutuksella tarkoitetaan esim. ammatillisia erikoistumisopintoja tai soveltuvia yliopisto-opintoja. Portfolioon laitetaan liitteeksi kopiot todistuksista ja opintorekisterin otteista.
 6. Itsearviointi haavanhoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).
 7. Oman esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin ja vertaisen arviointi (= kaksi erillistä arviointia), joissa selvitetään hakijan haavanhoidon osaaminen suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin: välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta.
 8. Muu lisäkoulutus, joka antaa valmiuksia työskennellä haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitajana (liitteenä kopiot todistuksista). Lisäkoulutuksista tulee olla yhteenveto, josta ilmenee koulutusten nimet, ajankohdat ja kestot ja keskeinen sisältö.
 9. Muut haavahoitoon liittyvät erityistehtävät, joissa hakija on ollut mukana. Kuvaukset tehtävistä sekä mahdolliset todistukset liitteeksi.
 10. Hakijan toimiminen kouluttajana. Liitteenä todistukset niistä koulutusohjelmista, joissa hakija on ollut kouluttajana tai muu todistus koulutustapahtumasta.
 11. Julkaisut ja konferenssiesitykset, joita hakijalla on haavanhoidon alueelta (esim. artikkelin kirjoittaja(t) nimi (nimet), artikkelin nimi, julkaisu, vuosi, volyymi, numero, sivut). Konferenssin nimi, ajankohta, paikka, oman esityksen otsikko ja maininta siitä oliko suullinen esitys vai posteri, kopio abstraktikirjan kansilehdestä ja omasta abstraktista)

Haavahoitajan osaamiskriteerit

Hakemuksessa on itsearviointi haavahoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta). Alla oleva teksti auttaa jäsentämään ko. täyttämistä.

Välitön haavapotilaan hoitotyö

Kouluttaminen

Konsultointi

Kehittämis- ja tutkimustoiminta