Auktorisointinimikkeen ensihakija

Auktorisointihakemus tehdään verkkosivuilla verkkoportfolion muodossa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Hakemukset on oltava lähetettyinä 31.10.2024 klo 24 mennessä.

Tästä pääset haavahoitajan verkkoportfolioon.

Auktorisoinnin hakeminen maksaa 150 euroa ensihakijalta, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan auktorisointia toisen kerran, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen.

Toinen hakukerta tulee tapahtua kolmen vuoden sisällä ensimmäisestä hausta. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakijan haavanhoidon osaamista arvioidaan neljällä eri osa-alueella.

Vuoden 2024 syys-lokakuun hakuprosessissa haavahoitajanimikettä hakevilla ja tämän jälkeen haavahoitajaksi auktorisoiduilla on oikeus käyttää haavahoitajanimikettä vuoden 2028 loppuun.

Uusille auktorisoiduille haavahoitajille annetaan todistus ja luovutetaan kultainen H-pinssi.

Hakemukset käsitellään joulukuussa 2024. Haavahoitajan kriteerit täyttäneille ilmoitetaan asiasta viimeistään tammikuussa 2025.

Ensihakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot
 2. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan/ kätilön/ ensihoitajan tutkinnon suoritusvuosi ja oppilaitos (liitteenä kopio tutkintotodistuksesta).
 3. Tutkinnon jälkeen hankittu työkokemus hoitoalalta (liitteenä kopio nimikirjanotteesta tai CV).
 4. Haavanhoidosta saatu työkokemus haavanhoidon erikoistumiskoulutuksen jälkeen (vähintään 3 vuotta) eriteltyinä tehtäväkuvauksina eri toimipisteissä.
 5. Haavanhoidon osaamista syventävä korkeakoulutasoinen koulutus, jota tulee olla vähintään 30 opintopistettä (= 1 opintopiste vastaa 27 opiskelutyötuntia). Koulutuksella tarkoitetaan esim. ammatillisia erikoistumisopintoja tai soveltuvia yliopisto-opintoja. Portfolioon laitetaan liitteeksi kopiot todistuksista ja opintorekisterin otteista.
 6. Itsearviointi omasta haavanhoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön haavaa sairastavan potilaan hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).
 7. Oman esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin ja vertaisen arviointi (= kaksi erillistä arviointia), joissa arvioitsija selvittää hakijan haavanhoidon osaamista suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin: välitön haavaa sairastavan potilaan hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta.
 8. Muu haavanhoidon lisäkoulutus, joka antaa valmiuksia työskennellä haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitajana (liitteenä kopiot todistuksista). Lisäkoulutuksista tulee olla yhteenveto, josta ilmenee koulutusten nimet, ajankohdat, kestot ja keskeinen sisältö. Koulutuspäiviä tulisi olla yhteensä kuusi (6), joista yksi (1) voi koostua verkkomuotoisesta kouluttautumispäivästä.
 9. Muut haavahoitoon liittyvät erityistehtävät, projektit ja kehittämistyöt, joissa hakija on ollut mukana.
 10. Hakijan toimiminen haavanhoidon kouluttajana. Liitteenä todistukset niistä koulutusohjelmista, joissa hakija on ollut kouluttajana tai muu todistus koulutustapahtumasta.
 11. Julkaisut ja konferenssiesitykset, joita hakijalla on haavanhoidon alueelta (esim. artikkelin kirjoittaja(t) nimi (nimet), artikkelin nimi, julkaisu, vuosi, volyymi, numero, sivut). Konferenssin nimi, ajankohta, paikka, oman esityksen otsikko ja maininta siitä oliko suullinen esitys vai posteri, kopio abstraktikirjan kansilehdestä ja omasta abstraktista)

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot kaikista vaadittavista todistuksista:

 • tutkintotodistus
 • nimikirjan ote tai CV, josta selviää työkokemus hoitoalalta
 • haavanhoidon erikoistumisopinnoista
 • haavanhoitoon liittyvistä lisäkoulutuksista
 • haavanhoitoon liittyvistä erityistehtävistä
 • koulutusohjelmista, joissa hakija on ollut kouluttajana
 • abstraktista/artikkelista, joissa hakija on ollut mukana
 • esimiehen ja vertaisen arvioinnit