Artikkelin kirjoitusohjeet

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Haava-lehteä. Lehti on ilmestynyt vuoden 1998 syksystä lähtien. Lehden painosmäärä on 2150 kpl. Yhdistyksellä on jäseniä noin 2000 eri terveydenhuollon ammattiryhmistä. Lehti sisältyy yhdistyksen jäsenmaksuun, mutta sitä voi tilata erikseen vuosikertana. Lehteä on tilattu useisiin ammattikorkeakouluihin ja kirjastoihin sekä terveydenhuollon eri toimipisteisiin. Lehdessä julkaistaan haavanhoitoon liittyviä artikkeleita, tutkimusraportteja ja konferenssiterveisiä yms. Toimitusneuvosto arvioi artikkelit ja antaa tarvittaessa palautetta tai muutosehdotuksia ennen artikkelin julkaisemista. Tarvittaessa toimitusneuvosto pyytää vertaisarvion aihealueen tuntevilta asiantuntijoilta. Artikkelin sisältö on kirjoittajan vastuulla eikä se edusta lehden tai yhdistyksen virallista kantaa.

Tutkimusartikkelit noudattavat seuraavaa muotoa:

Otsikko: Otsikon tulee kertoa artikkelin keskeinen sisältö. Otsikon alle lisätään kirjoittajien nimet, ammatit ja/tai virkanimikkeet/oppiarvot ja työpaikat (ks. artikkelin kirjoittaja/kirjoittajat).

Abstrakti: Lyhyt, noin 100 sanan tiivistelmä tutkimuksesta sisältäen tutkimuksen tarkoituksen/hypoteesin, tutkimusaineiston ja keskeiset menetelmät, keskeisemmät tulokset sekä johtopäätökset. Abstraktin yhteyteen lisätään 3–5 asiasanaa.

Johdanto/tausta: Käsitellään tutkimuksen taustoja viitaten aiempaan kirjallisuuteen käsiteltävästä aiheesta. Lisäksi määritellään tutkimuksen keskeiset käsitteet ja perustellaan, miksi kyseinen tutkimus on tehty ja miksi kirjoittajat päättivät paneutua kyseiseen aiheeseen.

Tutkimuksen tarkoitus/hypoteesi ja tavoitteet: Esitellään tutkimusongelmat/-tehtävät/-kysymykset tai hypoteesi lyhyesti ja ytimekkäästi. Lisäksi kerrotaan, mikä on tutkimuksen tavoite, eli miten tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää.

Tutkimusaineisto/menetelmät: Kuvataan tutkimusmenetelmä ja -asetelma sekä tutkimusaineiston keräys, analysointimenetelmät, tilastotieteelliset menetelmät tai muut tutkimuksen tuloksien analysointiin käytetyt metodit. Menetelmissä kuvataan myös tutkimuksen eettiset kysymykset.

Tulokset: Tutkimustulokset kuvataan tiivistetysti. Tulokset voi jakaantua useisiin eri alaotsikoihin, riippuen tutkimuksen lähtökohdista.

Pohdinta: Yhteenveto edellä esitetyistä tuloksista sekä saatujen tulosten vertailu aiemmin julkaistuihin vastaaviin tutkimuksiin. Pohdinnassa otetaan kantaa myös siihen, kuinka saadut tulokset muuttavat vallitsevia hoitokäytäntöjä ja miten nykyisiä käytäntöjä tulisi muuttaa. Pohdinnassa tulee myös arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimustulosten yleistettävyyttä.

Kiitokset: Kirjoittajat kiittävät tutkimukseen osallistuneita henkilöitä, joita ei ole mainittu kirjoittajiksi, sekä halutessaan myös mahdollisia tutkimuksen rahoittajia. Huomioi, että tutkimuksen mahdolliset rahoittajat tulee mainita.

Lähteet: Artikkelin loppuun lisätään lähdeluettelo (max 30 lähdettä) artikkelissa viitattuihin lähteisiin Haava-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti (ks. lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo).

Artikkelin pituus:  max. 20 000 merkkiä välilyönteineen sisältäen mahdolliset kuviot, taulukot ja kuvat.

Muut artikkelit noudattavat seuraavaa muotoa:

Otsikko: Otsikon tulee kertoa artikkelin keskeinen sisältö. Otsikon alle tulee kirjoittajien nimet, ammatit ja/tai virkanimikkeet/oppiarvot ja työpaikat (ks. artikkelin kirjoittaja/kirjoittajat).

Alkukappale eli ingressi: Ingressi herättää lukijan mielenkiinnon kertomalla artikkelista olennaisimmat asiat, ja johdattelee lukijan aiheeseen. Ingressi ei kuitenkaan ole sisällysluettelo. Suositeltava ingressin pituus on 30–40 sanaa.

Väliotsikot: Väliotsikoilla voi jaksottaa leipätekstin lukijan kannalta luettaviksi kokonaisuuksiksi. Tekstin on oltava selkeää suomen kieltä, mikä tarkoittaa, että vierasperäisiä sanoja, lyhenteitä ja pitkiä lauseita tulee välttää. Myös lääketieteelliset ja latinankieliset termit tulisi mahdollisuuksien mukaan kääntää suomen kielelle tai ainakin kuvata, mitä ne tarkoittavat.

Esimerkeillä voidaan havainnollistaa käsiteltävää asiaa. Lääkkeistä ja haavanhoitovalmisteista suositellaan käytettävän niiden geneerisiä nimiä esim. hydrokolloidi, jonka perään voi laittaa esimerkein tuotemerkkien nimiä sulkuihin. Esim. Hydrokolloidit (DuoDERM®).

Lähteet: Artikkelin loppuun lisätään lähdeluettelo (max 20 lähdettä) Haava-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti (ks. lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo)

Artikkelin pituus: max. 12 000 merkkiä välilyönteineen sisältäen mahdolliset kuviot, taulukot ja kuvat

Kuvat, kuviot ja taulukot ja tekstinostot

Tekstiä voi elävöittää taulukoilla, kuvioilla, kuvilla ja tekstinostoilla (isommalla fontilla painettu nosto tekstistä). Taulukot tulee olla mielellään Excel-muodossa. Kuvat tulee olla jpg-, pgn-, tai tif-muodossa. Kuvan koko tulee olla vähintään 1Mt. Halutessasi voit myös esittää toimituskunnalle toiveita artikkelia elävöittävän aineiston lisäämiseksi. Myös sopivien tekstinostojen ehdottaminen artikkelista on suotavaa. Muistahan viitata mahdollisiin taulukoihin, kuvioihin ja kuviin myös tekstissä (esim. Taulukko 1). Huolehdithan kuvamateriaalin sekä kuvioiden ja taulukoiden tekijänoikeuksista. Julkaistavalla kuvalla, kuviolla ja taulukolla tulee olla omistajan/tekijän lupa. Jos potilas on identifioitavissa kuvassa, on oltava merkintä ”Kysytty potilaan lupa”. Kuvien yhteyteen on suotavaa kirjoittaa lyhyt, mutta informatiivinen kuvateksti sekä tieto siitä, kenen ottama kuva on.

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Haava-lehti käyttää Vancouver-järjestelmää. Kirjallisuusviitteet merkitään tekstiin sulkeissa olevin numeroin esiintymisjärjestyksessä. Esim. Haavat ovat merkittävä terveysongelma (1). Lähteet luetteloidaan artikkelin loppuun numerojärjestyksessä ja merkitään seuraavasti:

Lehtiartikkeli:

· 1. Korhonen S. Miten valitsen oikean tuotteen haavalle? Haava 2021 24(2): 35–7.

· 2. Kielo E, Suhonen R, Ylönen M, Viljamaa J, Wahlroos N, Stot M. A systematic and psychometric review of tests measuring nurses’ wound care knowledge. Int Wound J 2020 17(5): 1209–24.

Kirja:

· 3. Hietanen H, Juutilainen V, toim. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: Sanoma Pro 2018.

· 4. Stolt M, Lepistö J, Saarikoski R, Väyrynen P, toim. Jalkaterveys. Helsinki: Duodecim 2021.

Kirjan luku:

· 5. Kanerva M, Tenhunen E. Haavainfektio ja sairaalahygieniset näkökohdat. Teoksessa Hietanen H, Juutilainen V, toim. Haavanhoidon periaatteet. Helsinki: Sanoma Pro 2018. 110–133.

Sähköinen aineisto, esim. nettisivu:

· 6. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. Hoitosuosituksia ja toimintaohjeita. 2021. Viitattu xx.xx.20xx. Saatavilla: https://www.shhy.fi/hoito-toimintaohjeet/

· 7. EWMA (European Wound Management Association). EWMA Projects – New and Previous. 2021. Viitattu xx.xx.20xx. Saatavilla: https://ewma.org/what-we-do/projects

Artikkelin ulkoasu

Lähetä artikkelin käsikirjoitus Word-muodossa sähköpostin liitteenä. Pitkässä artikkeleissa väliotsikot ovat toivottuja. Lihavointeja ja kursivointeja ei tule tehdä valmiiksi. Toiveita jonkun asian/sanan korostamiseksi, tai korostamista väreiksi, voi tehdä tekstin loppuun. Oikean reunan tasausta eikä tavutusta tarvitse käyttää. Artikkeli kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla rivivälillä 1½ ja kirjain koolla 12. Yksi sivu on 3500–4000 merkkiä.

Artikkelin kirjoittaja/kirjoittajat

Julkaistavan artikkelin yhteydessä esitellään artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien oppiarvo/-arvot ja ammattinimike/-nimikkeet sekä työpaikka. Artikkelin kirjoittajan/kirjoittajien kasvokuvan (potretti) julkaiseminen on vapaaehtoista mutta toivottavaa.

Huomioithan, että haavahoitaja/auktorisoitu haavahoitaja -nimikettä saavat Suomessa käyttää vain auktorisoidut haavahoitajat, joilla on voimassa oleva auktorisointi Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:ltä.

Jos olet suorittanut haavanhoidon erikoistumisopinnot (30 op), voit kirjoittaa kirjoittajatietojen yhteyteen “Haavanhoidon erikoistumisopinnot/erikoistumiskoulutus” tai “Haavahoidon asiantuntija”.

Mikäli olet suorittanut Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK) -opinnot (90 op), voit kirjoittaa kirjoittajatietojen yhteyteen “Hoitotyön kliininen asiantuntija, haavahoito (YAMK)” tai “Sairaanhoitaja (YAMK)”.

Artikkelin toimitus toimitusneuvostolle

Artikkelit lähetetään Haava-lehden päätoimittajalle sähköpostiosoitteeseen paatoimittajashhy.fi. Taitettu versio lähetetään kirjoittajalle nähtäväksi ja mikäli kirjoittaja ei kommentoi artikkeliaan, tulkitaan, että kirjoittaja hyväksyy artikkelinsa julkaistavaksi.

Vertaisarviointi

Haava-lehden toimitusneuvosto käyttää tarvittaessa toimitusneuvoston ulkopuolisia asiantuntijoita artikkelien arvioinnissa. Pääsääntöisesti kaikki lehteen lähetetyt tutkimusartikkelit vertaisarvioidaan. Tarvittaessa myös muita kuin tutkimusartikkeleita voidaan vertaisarvioida. Vertaisarvioinnin tekee vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa, jotka eivät osallistu lehden toimitukseen. Päätoimittaja valitsee arvioitsijat, tarvittaessa yhdessä toimitusneuvoston kanssa. Artikkelin kirjoittaja saa vertaisarvioinnista kirjallisen palautteen, joka auttaa kirjoittajaa työstämään artikkelia, mikäli artikkeli vaatii korjauksia tai tarkennuksia vertaisarvioinnin perusteella.

Haava-lehti on ottanut 7.4.2021 alkaen käyttöönsä Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen. Haava-lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisää vertaisarvioinnista voit lukea täältä.

Kirjoituspalkkiot

Haava-lehdessä julkaistusta artikkelista tai haastattelusta maksetaan 200 euroa/ensimmäinen sivu ja seuraavista sivuista 50 euroa/sivu. Kirjoituspalkkio maksetaan artikkelin julkaisun jälkeen ja palkkiolomake laitetaan sähköpostiin tai lähetetään kirjoittajan antamaan katuosoitteeseen. Yhteisartikkelin palkkio jaetaan kirjoittajien kesken.

Kirjoittajan kappale

Lehdestä postitetaan kirjoittajan kappale. Lisää artikkelin loppuun osoite, mihin kirjoittajan kappale postitetaan ja sähköpostisi mahdollista yhteydenottoa varten.

Artikkeleiden käyttöoikeus

Haava-lehteen kirjoitetun artikkelin omistaa Haava-lehti. Jos kirjoittaja toivoo artikkelin julkaistavan jossain toisessa lehdessä, niin lupa julkaisuun tulee pyytää päätoimittajalta. Uudelleen julkaistava artikkeli tulee olla pdf-muodossa ja teksti: ”Julkaistu Haava-lehdessä”.

eHaava

Haava-lehti julkaistaan paperiversiona ja vuodesta 2023 alkaen sähköisenä näköislehtenä yhdistyksen sivuilla. Yhdistyksen sivuilla (www.shhy.fi) julkaistavaa eHaavaa pääsee lukemaan vain yhdistyksen jäsenet kirjautumalla järjestelmään omilla tunnuksillaan. Kuvien päälle laitetaan vesileimoja poikittain, tekstinä HAAVA. Vesileima ei estä kuvan katselua, mutta se estää kuvan/kuvien kopioinnin. Mikäli kirjoittaja/kirjoittajat eivät halua artikkelinsa tulevan julkaistuksi shköiseen eHaavaan, tulee heidän ilmoittaa asiasta päätoimittajalle.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry 10.06.2021 päivitetty