Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajat

 • Helvi Hietanen
 • Salla Seppänen
 • Anna Hjerppe
 • Heli Kallio
 • Sari Korhonen

Kunniajäsenet

 • Sirpa Asko-Seljavaara
 • Mikko Tuuliranta
 • Raija Hietikko-Hämäläinen
 • Pirjo Lietzen
 • Päivi Äikää
 • Eija Luotola
 • Ansa Iivanainen
 • Vesa Juutilainen
 • Opri Kuokkanen
 • Tiina Pukki
 • Minna Kääriäinen
 • Merja Lausmaa
 • Heli Kavola
 • Heidi Castrén
 • Kirsi Isoherranen
 • Lea Pulliainen
 • Sari Ilmarinen
 • Maarit Ahtiala
 • Kirsti Ahmajärvi
 • Arja Korhonen
 • Leena Berg
 • Kielo Turtiainen
 • Raili Oikkonen-Heikkuri

Kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen ja standaarin saajien kriteerit

Suomen yhdistyslaki eikä lainsäädäntö määrittele palkitsemisjärjestelmää (kunniapj, kunniajäsen) eikä sen kriteereitä, vaan ne määritellään yhdistyksen säännöissä. Palkitsemisjärjestelmän lähtökohtana on Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n säännöt ja sen kolmas pykälä (3§)

”Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua haavahoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopiviksi katsomia henkilöitä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioitunut tai muuten haavanhoitotietämystä edistänyt henkilö.”

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta ja jäsenyys on elinikäinen. Varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni.

Haavanhoidon kehittämisestä kiinnostuneita, oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä yhdistykseen anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

Kriteerit

Kunniapuheenjohtaja

Hän on toiminut yhdistyksessä puheenjohtajana vähintään yhden kauden ja

Hän on aktiivisesti kehittänyt yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien mukaisesti ja toiminut vastuullisissa yhdistyksen toimintaa tukevissa tehtävissä kansallisesti tai kansainvälisesti.

Kunniapuheenjohtajalla ei ole velvoitteita yhdistystä kohtaan nimeämisen jälkeen. Kunniapuheenjohtaja kutsutaan Valtakunnallisille Haavapäiville ja muihin yhdistyksen virallisiin tilaisuuksiin (mm. yhdistyksen vuosijuhlat, Haava-lehden juhlat) sekä hänellä on mahdollisuus osallistua muuhun yhdistyksen koulutukseen ilman osallistumismaksua.

Kunniajäsen

Kunniajäsen on yhdistyksen toimialalla erityisen ansioitunut kotimainen tai ulkomainen henkilö. Hänet kutsutaan Valtakunnallisille Haavapäiville ja muihin yhdistyksen virallisiin tilaisuuksiin (mm. yhdistyksen tasavuosijuhlat, Haava-lehden juhlat).

Standaarin saamisen kriteeri

Standaardi annetaan kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenelle kutsumisen yhteydessä.

Standaardin voi saada henkilö, joka on toiminut yhdistyksen hallituksessa ja kehittänyt aktiivisesti yhdistyksen toimialaa.

TAI

Pitkäaikainen yhteistyökumppani (esim. painotalo, lehden taittaja, graafikko, tilitoimisto ym.).

TAI

Haavahoidossa ansioitunut henkilö tai yhteisö /organisaatio (esim. terveyskeskus, hyvinvointialue).

TAI

Haavanhoidon kehittämiseen tai arvostukseen tai tutkimukseen huomattavasti vaikuttanut henkilö (yhdistyksen alaisuudessa toimivan työryhmän jäsen esim. auktorisointi).