Haava-lehden historia

Haava ammattijulkaisu ja sen kehitys

Helvi Hietanen & Ansa Iivanainen

Päivitetty 03/21 Emilia Kielo-Viljamaa & Sari Korhonen

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n tavoitteena oli jo yhdistystä perustettaessa vuonna 1995 julkaista haavanhoitoon liittyvää ammattijulkaisua, koska Suomesta puuttui haavanhoidon ammattijulkaisu, joka samalla toimisi jäsenlehtenä. Ensimmäinen Haava-lehti ilmestyi marraskuussa 1998. Vuodesta 1999 lähtien lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Jäsenille lehti on sisältynyt jäsenmaksuun.  Yksittäiset henkilöt, yritykset ja kirjastot ovat voineet tilata lehden vuosikertaa vuodesta 1999 lähtien. Lehden päätoimittajana toimi Helvi Hietanen vuosina 1998–2005. Päätoimittajana toimi Ansa Iivanainen vuosina 2006–2018.

Ammattijulkaisun perustamisen vaiheet

Yhdistyksen perustajajäsen Sirpa Asko-Seljavaara sanoi useaan kertaan yhdistyksen perustamisen jälkeisinä vuosina puheenjohtajalle ”Teidän pitää nyt alkaa julkaista sitä Haava-lehteä, muuten yhdistyksen toiminta kuivuu alkuunsa!” Hallituksen pöytäkirjassa 5.3.1998 on merkintä ” Keskusteltu omasta jäsenlehdestä”, mutta silloin hallituksessa ei oltu valmiita tekemään päätöstä. Hallitusta pelotti suuri työmäärä ja jäsenillä oli erittäin vähän kokemusta lehden teosta. Lehden aiheuttamat kulut myös huolestuttivat.

Hallituksen seuraavassa kokouksessa 17.4 1998 on kirjattu tarjousten pyytämisestä kolmesta kirjapainosta. Kilpailun jälkeen painopaikaksi valittiin Lahtelainen Ecapaino Oy. Paino huolehti lehden painamisesta ja postittamisesta jäsenille postitusyrityksen välityksellä. Tämän painopaikan valintaan vaikutti se, että yhdistyksen silloinen varapuheenjohtaja Opri Eronen asui Lahdessa ja hänet nimitettiin lehden vastaavaksi toimittajaksi. Yhteistyö sujui näin paremmin, kun vastaava toimittaja ja painopaikka olivat samalla paikkakunnalla.

Ammattijulkaisun nimeä pohdittiin innolla hallituksen keskuudessa. Lehden nimeksi ideoitiin erilaisia vaihtoehtoja. Kaikki nimiehdotukset liittyivät haavaan tai sen hoitoon kuten Haavanhoito, Granulaatio, Nekroosi ym. Hallituksessa käytiin läpi muiden Euroopan maiden vastaavien julkaisujen nimiä. Hyvin yleiseksi nimeksi osoittautui ”Haava”. Tanskan haavanhoitoyhdistyksen ammattijulkaisun nimi on ”Sår” ja se ilmestyy myös Ruotsissa. Niinpä hallitus lopulta päätyi yhtenäiseen linjaan eurooppalaisten haavanhoitoyhdistysten julkaisemien lehtien nimien kanssa. Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus päätti 3.9.1998 pitämässään kokouksessa, että Suomessa julkaistavan lehden nimeksi tulee yksinkertaisesti ja selkeästi ”Haava”. Lehdelle haettiin myös Helsingin yliopistolta ISSN numero, joka on 1456-3037.

Lehdelle perustettiin toimitusneuvosto, joka aluksi koostui hallituksen jäsenistä. Vuodesta 2002 lähtien toimitusneuvostoon on kuulunut hallituksen ja yhdistyksen jäseniä. Päätoimittajan lisäksi toimitusneuvostossa oli tuolloin 5–9 jäsentä. Kokouksia oli vuodessa kaksi ja muulloin toimittiin sähköpostin välityksellä. Tuolloin päätoimittaja Helvi Hietasen lisäksi, toimitusneuvoston jäsen ja entinen päätoimittaja Ansa Iivanainen kuului toimitusneuvostoon lehden ilmestymisestä lähtien aina vuoteen 2018 saakka.

Nykyhetki

Vuonna 2019 päätoimittajana toimi Ulla Nuutinen. Etsiessämme uutta päätoimittajaa keväällä 2020 Haava-lehteä toimittivat kahden numeron verran toimitusneuvoston puheenjohtaja Sari Korhonen ja toimitusneuvoston sihteeri Kielo Turtiainen. Kesäkuussa 2020 alkaen aloitti uusi päätoimittaja Emilia Kielo-Viljamaa. Hänen työparinaan toimii toimitussihteeri Kielo Turtiainen.

Vuodesta 2020 alkaen Haava-lehdellä on ollut oma toimitussihteeri, joka toimii päätoimittajan työparina. Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa artikkelien kirjoituspalkkioiden ja lehden kirjoittajakappaleiden lähettäminen. Toimitussihteeri toimii sihteerinä myös toimitusneuvoston kokouksissa ja valmistelee esityslistat kokouksiin. Haava-lehden ensimmäinen ja nykyinen toimitussihteeri on Kielo Turtiainen.

Toimitusneuvostossa on vuodesta vuoden 2020 lähtien ollut jäseniä kaikkiaan päätoimittajan ja puheenjohtajan lisäksi seitsemän, lisäksi toimitusneuvostoon kuuluvat SHHY:n hallituksen tiedotusvastaava sekä yritysvastaava, joka toimii myös mainosvastaavana.

2020 vuosi oli historiallinen, koska maailman laajuinen COVID-19-pandemia aiheutti muutoksia toimintaan ja toimitusneuvoston kokoukset pidettiin pandemian vuoksi Teams-etäkokouksina. Toimitusneuvoston kokouksia on ollut jo useina vuosia neljä vuodessa. Nämä kokoukset järjestetään aina hyvissä ajoin ennen kuin lehti menee painoon. Tarvittaessa toimitusneuvosto käy sähköpostitse palaveria lehden suunnittelua varten.

Ensimmäinen numero

Haava ammattijulkaisun ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa 1998. Lehden pääkirjoittajana oli itseoikeutetusti professori Sirpa Asko-Seljavaara. Koska lehti ilmestyi loppuvuodesta, jäi se ensimmäiseksi ja ainoaksi numeroksi vuonna 1998. Lehteä painettiin rohkeasti 2000 kappaletta, jotta sitä voitaisiin jäsenistölle postittamisen lisäksi käyttää mainostamistarkoituksessa. Lehdessä oli sivuja 24.

Haava ammattijulkaisun ensimmäisen kannen luontokuvan kuvasi valokuvaaja Jukka Alstela ja kannen ulkoisen asun suunnitteli toimikunta ja ”heftan” kannen tekstien pohjaksi ideoi Opri Eronen. Yhdistyksellä ei ollut vielä tässä vaiheessa omaa logoa, joten kirjapainon kanssa suunniteltiin lehden nimen grafiikka.

Lehden kustannukset pyrittiin peittämään mainostamiskuluilla. Yhdistyksen perustamisesta lähtien mukana olleet yritykset mainostivat ensimmäisessä Haava lehdessä. He olivat: Beiersdorf Oy, Fenno Medical Oy, ICF Group Oy, Johnson & Johnson, Mölnlycke Health Care Oy, Oy Napra Rehab Ab, Oriola Oy Sairaalaväline, Smith+Nephew Oy, Suomen 3M Oy, Tamro Medical Oy ja Terveydenhoitotuotteiden palvelukeskus Terttu Lilja Oy. Useiden yritysten nimet ja organisaatiot ovat sittemmin muuttuneet.  Silloiset mainokset eivät olleet vielä kaikki värimainoksia ja mainosten koko sekä laatu vaihtelivat suuresti.

Lehden sisältö, artikkelit, ulkoasu ja teemat

Hallituksessa linjattiin lehden sisällöksi käytännön vinkkejä, tutkimuksia, teoriaa, tietoa hallituksen työskentelystä, koulutuksista ja konferensseista. Lisäksi hallitus linjasi, että jokaisena vuonna lehden kakkosnumero on Valtakunnallisten Haavapäivien teemanumero ja lehden pääkirjoitus on opintopäivien avaajan puheenvuoro.

Aluksi lehden sisältö koottiin hallituksen nimeämän lehden toimitusneuvoston voimin, jossa avusti toimistosihteeri Liisa Aspelin.  Kesäkuusta 1999 vuoden 2000 loppuun lehden teossa avusti viestintätoimisto Kaimaani Oy (Kaija Unhola ja Eeva Kankaanpää). Tämän jälkeen AndaMed Ky (Anne Knaster) oli mukana lehtien 1–3 /2003 lehtien toimituksessa.  Tämän jälkeen lehden toimitus siirtyi päätoimittajalle ja toiminimi Harri Hietaselle. Vuoden 2004 toisesta numerosta lähtien lehden toimittamisesta on huolehtinut toiminimi Nezme (Aino-Kaija Merilehto). Nämä yritykset ovat huolehtineet myös mainosten ilmoitusmyynnistä.

Lehden artikkelit ovat vaihdelleet hoito- ja lääketieteellisistä artikkeleista, tutkimus- ja potilasselostuksista ja artikkeleiden refereistä matkakertomuksiin. Artikkelit ovat pääosin alkuperäisartikkeleita suomen kielellä. Muutamiin mielenkiintoisiin eurooppalaisiin artikkeleihin on saatu käännöslupa. Tällaisia artikkeleiden aiheita ovat olleet esimerkiksi Painehaavan riskiluokitusmittarit (Haava 2000: 3:24–27, Diabeettinen jalka (Haava 2002:1:28–33) ja Haavat taiteessa (Haava 2004:1:8–13). Ruotsin kielellä on julkaistu kolme artikkelia (Haava 2002: 3:34–35, 2003:2:24–25 ja Haava 2009:2:34–35). Valtakunnallisista palovamma-asioista keskusteltiin kahdessa lehdessä (Haava 2002:4;41 ja 2002:3;29), mutta yleisesti ottaen artikkeleista tai lehden sisällöstä on käyty keskustelua erittäin vähän lehden palstoilla. Jäsenyrityksillä on mahdollisuus ollut tarjota omista tuotteistaan tehtyjä tutkimus- tai katsausartikkeleita ja esitellä uutuustuotteitaan.

Merkittäviä artikkeleita tiedonvälityksen kannalta ovat olleet painehaavoja, kipua ja kroonisia alaraajahaavoja käsittelevät artikkelit. Painehaavaa koskevia artikkeleita on ollut ylivoimaisesti eniten yksittäisissä numeroissa teemanumeroiden 4/1999 ja 4/2020. Painehaavoja koskevat artikkelit ovat käsitelleet riski- ja haavaluokituksia, ennaltaehkäisyä, paikallishoitoa, apuvälineitä ja kirurgista hoitoa sekä kongressien satoa. Lehden 1/2001 välissä jaettiin jäsenistölle Suomen Sairaanhoitajaliiton julkaisemat käsinesuositukset. WUWHS:n (World Union of Wound Healing Societies) julkaisema kipua koskeva konsensusdokumentti julkaistiin erikoispainoksena (Haava 4/2004).

Lehden teemat ovat olleet monipuolisia ja käsitelleet haavaa sairastavia ja hoitomenetelmiä sekä tutkimuksia erittäin laajasti. Samalla teemalla olevia numeroita ovat olleet diabeettinen jalkahaava (2/1999, 2/2004, 1/2009 ja 3/2020) ja säärihaavapotilas (3/1999, 1/2000 ja 2/2005) sekä palovamma (1/2001 ja 1/2002). Erillisillä teemanumeroilla on pyritty huomioimaan erikseen avoterveydenhuolto (4/2004) ja lapset (1/2003). Haava-lehden teemanumeroista kautta aikojen on ollut kysytyin Haava-lehti 2/1999, jonka aiheena oli Diabeettinen jalkahaava. Lehden irtonumerot loppuivat jo samana vuonna.

Kannen toivottiin olevan esteettisesti houkutteleva ja neutraali. Kannessa oleva teksti kertoo ensi vilkaisulla mikä on lehden teema. Haava-lehden kansien kuvista on vastannut pääosin kahdeksan ensimmäistä vuotta valokuvaaja Jukka Alstela. Vuodesta 2006 lähtien kansikuvista on vastannut Martti Solismaa. Toimistoneuvosto päätti lehteä perustettaessa, että lehden kannet liittyvät sisältöön tai vuodenaikaan, jolloin lehti ilmestyy.

Lehden vakiopalstat ovat olleet alusta lähtien pääkirjoitus ja puheenjohtajan palsta, joka muuttui hallituksen terveiset palstaksi 1/2003 lähtien. Koulutuskalenteri ja kongressipalautteita on ollut vuodesta 1999 lähtien.

Jokaiseen lehteen on pyritty saamaan artikkeleita sekä lääketieteen että hoitotieteen asiantuntijoilta. Alkuvaiheessa artikkelien saanti oli vaikeaa ja toimituskunta kirjoitti silloin aktiivisesti lehteen. Tarkoituksena on ollut myös julkaista käytännön haavanhoitovinkkejä ja potilastapauksia.

Puheenjohtajan palsta palautettiin takaisin 2020 syksystä, jolloin COVID-19-pandemian myötä SHHY:n hallituksen puheenjohtaja Lea Pulliainen halusi tuoda jäsenistölle ajankohtaista tietoa. Vuonna 2021 luovuttiin kansikuvista ja 3/2021 lehdestä lähtien lehden kansi on ollut graafinen.

Taitto ja painopaikka

Lehden taitosta ja painosta vastasi vuosina 1998–2000 Lahdessa sijaitseva Eca-paino Oy. Vuosina 2001–2003 lehden taitosta vastasi Mainostoimisto MG Mediagrafiikka Oy Helsingistä. Vuodesta 2004–2012 aikana lehteä taittoi Zerren Design Oy:stä Jere Juutilainen, joka taittoi lehden jo Mediagrafiikka Oy:ssä. Lehden painopaikka kilpailutuksen jälkeen vaihtui ja vuodesta 2001–2012 oli Nykypaino Oy. Nykypaino Oy huolehti myös lehden postituksesta.

Haava-lehden taitto ja paino kilpailutettiin vuonna 2012, jolloin taittajaksi valittiin Katriina Iho, Wirbel Oy:stä ja painopaikaksi valittiin Kirjapaino Libris Oy Helsingistä. Libris toimi painopaikkana ja huolehti lehden postituksesta vuosina 2013–2016.

Haava-lehden taitosta on vastannut 2014 numerosta kolme lähtien graafinen suunnittelija Piia Viikari Mäntyharjulta. Hän toimii edelleen Haava-lehden taittajana. Haava-lehden painotyön kilpailutus tehtiin alkukeväällä 2016 ja Haava nro 3:sta lähtien painotyön teki Painotalo Paintek Pihlajamäki Oy Helsingistä. Seuraavan kerran lehden painotyö kilpailutettiin 2020 vuoden alussa. Maaliskuun alusta 2020 uusi painotalo Premedia Helsinki Oy aloitti työnsä.

Lopuksi

Ammattijulkaisu on saanut jalansijaa muidenkin kuin jäsenistön keskuudessa. Vuosikertaa on tilattu mm. kirjastoihin, alan oppilaitoksiin, apteekkeihin ja sairaaloihin. Lehti on saanut hyvän vastaanoton lukijoiden keskuudessa. Palautetta lehdestä on kerätty kirjallisesti Haavapäivillä, joista on yhteenvetoa lehdissä 2000:4:28–30, 2003:4:41–42, 2007: 4:47 ja 2010:2.

Merkittäviä Haava-lehden teemanumeroita on ollut useita; Ensimmäinen lehti (1/1998) sen ainutkertaisuuden vuoksi sekä Haava 4/2000, jossa on julkaistu artikkeli ”Yhdistyksen 5-vuotistaival”. Haavahoitajaksi auktorisoitumisesta ja siihen liittyvistä kriteereistä tiedotetaan vuosittain kolmannessa numerossa. Auktorisoidut haavahoitajat julkaistaan vuosittain Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä ja sen jälkeen ilmestyvässä Haava-lehdessä. Tampereen EPUAP painehaava kongressi vuonna 2003 ja EWMA:n Helsingin kongressi vuonna 2009 ovat olleet merkittäviä saavutuksia yhdistyksen taipaleella. Tampereen kongressin annista kerrottiin lehdessä 4/2003 ja EWMA:n kongressista kerrottiin Haava-lehdessä 3/2009. 5-vuotis juhlanumeron lisäksi Haava-lehdestä on julkaistu myös 10-vuotis, 20- ja 25-vuotis juhlanumerot.

Lehden ja yhdistyksen nimi on joskus aiheuttanut hauskoja mielleyhtymiä. Pyydettäessä kuittia kirjakaupassa haavanhoitoyhdistykselle, myyjä tokaisi, että ” Pitääkö, joka puullakin (haapa?) olla oma yhdistyksensä?” Tästä johtuukin, että alkuvuosien lehdissä on useassa eri kohdin ollut sisältöä keventämässä ja koristamassa syksyinen haavan lehti.