Auktorisoinnin osaamiskriteerit

Auktorisoinnin kriteerit

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinto. Lisäksi hänellä on korkeakoulutasoisia haavanhoitoon liittyviä opintoja vähintään 30 opintopistettä (20 ov). Hakijan on oltava henkilökohtaisesti Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n jäsen.

Haavahoitaja toimii joko koko organisaation tai oman työyksikkönsä asiantuntijana haavaa sairastavan potilaan välittömässä hoitotyössä, kouluttajana, konsulttina sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Haavanhoidon tieto-taitopohja

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla hyvä teoreettinen tietopohja sekä vahvaa kliinistä käytännön kokemusta haavaa sairastavan potilaan hoitotyössä. Nämä luovat pohjaa reflektiiviselle ajattelulle. Auktorisoidun haavahoitajan pitää pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä haavaa sairastavan potilaan hoitotyössä. Haavahoitajan toiminta tulee perustua näyttöön perustuvaan tietoon.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Auktorisoidulta haavahoitajalta vaaditaan yhteistoimintaosaamista sekä välittömässä hoitotyössä että moniammatillisessa yhteistyössä. Hän antaa konsultaatioapua muille terveydenhuollossa toimiville sekä ohjaa potilaita ja muita potilaan hoitoon osallistuvia. Hänellä tulee olla valmiuksia toimia eri ammattiryhmien kanssa ja halu jakaa tietoa muille. Kollektiivinen asiantuntijuus, verkostoituminen ja moniammatilliset työryhmät luovat pohjaa laadukkaalle haavaa sairastavan potilaan hoitotyölle.

Kyky kehittää ja kehittyä

Auktorisoidulla haavahoitajalla on vastuu ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hänen tulee kehittää haavaa sairastavan potilaan hoitoprosesseja vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi.

Haavahoitajan osaamiskriteerit

Hakemuksessa on itsearviointi haavahoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön haavaa sairastavan potilaan hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).

Haavahoidon syväosaaja voi kompensoida vahvalla osaamisellaan muita osa-alueita työryhmän harkinnan mukaan.

Välitön haavaa sairastavan potilaan hoitotyö

 • suorittaa välitöntä haavaa sairastavan potilaan hoitotyötä vähintään 40 % työajasta (oletuksena, että hakija tekee täyttä työaikaa).
 • toimii hoitotyön eettisten ohjeiden ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti haavaa sairastavan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • toteuttaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista hoitoa haavaa sairastavan potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • osaa suunnitella haavaa sairastavan potilaan hoidon mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
 • hallitsee haavaa sairastavan potilaan kivunhoidon (suunnittelu, toteutus, arviointi).
 • osaa tehdä haavan mekaanisen ja teräväpuhdistuksen.
 • osaa perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida etiologialtaan erilaisten haavojen paikallishoidon.
 • osaa arvioida haavan ja haavaa ympäröivän ihon kuntoa ja paranemista.
 • osaa ohjata haavaa sairastavaa potilasta ja hänen omaisiaan/läheisiään omahoidossa ja haavan ennaltaehkäisyssä.
 • ymmärtää haavan etiologian ja haavan paranemiseen vaikuttavat hidastavat ja edistävät tekijät sekä osaa ennaltaehkäistä haavan syntyä.
 • osaa dokumentoida haavasta tekemänsä havainnot ja johtopäätökset yksityiskohtaisesti ja perustellen.
 • tekee yhteistyötä kaikkien haavaa sairastavan potilaan hoitoon osallistuvien eri ammattiryhmien kanssa.
 • tiedostaa ja tunnistaa oman vastuualueensa ja osaamisensa rajat.

Kouluttaminen

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitohenkilökunnan koulutuksen haavaa sairastavan potilaan hoidossa omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella hoitoketjussa esim. keskussairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa, palvelutalossa tai kotipalvelussa. Kouluttaminen oman organisaation ulkopuolella katsotaan eduksi.
 • osaa ohjata, opettaa ja tukea hoitohenkilökuntaa ja opiskelijoita haavaa sairastavan potilaan hoidossa.

Konsultointi

 • osaa ohjata perustellen suunnitellun haavahoidon toiselle hoitoalan ammattihenkilölle.
 • osaa arvioida haavaa sairastavan potilaan tilan, joka tarvitsee välittömästi jatkohoitoa tai lääkärin/muun terveydenhuollon ammattihenkilön konsultaatiota.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta

 • osaa laatia ja kehittää potilasohjeita haavanhoitoon yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.
 • osaa kehittää työryhmän jäsenenä yhtenäisiä haavaa sarastavan potilaan hoitolinjoja omassa organisaatiossa.
 • suunnittelee ja osallistuu haavahoitotuotekokeiluihin ja raportoi niiden tuloksista.
 • osallistuu haavaa sairastavaa potilasta koskeviin asiantuntijatehtäviin sekä kehittämishankkeisiin ja osaa koordinoida haavanhoidon kehittämishankkeita (suunnittelu, toteutus, raportointi). Liitteenä kuvaukset ja todistukset tehtävistä, joihin hakija on osallistunut.
 • osallistuu aktiivisesti alan koulutuksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • seuraa haavanhoidon tieteellistä tutkimusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja osaa soveltaa haavaa sairastavan potilaan hoitoon uusinta näyttöön perustuvaa ja muuta tutkimustietoa.