Auktorisoinnin osaamiskriteerit

Auktorisoinnin kriteerit

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinto. Lisäksi hänellä on korkeakoulutasoisia haavanhoitoon liittyviä opintoja vähintään 30 opintopistettä (20 ov). Hakijan on oltava henkilökohtaisesti Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n jäsen.

Haavahoitaja toimii joko koko organisaation tai oman työyksikkönsä asiantuntijana haavapotilaiden välittömässä hoitotyössä, kouluttajana, konsulttina sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Haavanhoidon tieto-taitopohja

Auktorisoidulla haavahoitajalla tulee olla hyvä teoreettinen tietopohja sekä vahvaa kliinistä käytännön kokemusta haavapotilaan hoitotyössä. Nämä luovat pohjaa reflektiiviselle ajattelulle. Auktorisoidun haavahoitajan pitää pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä haavapotilaan hoitotyössä. Haavahoitajan toiminta tulee perustua näyttöön perustuvaan tietoon.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Auktorisoidulta haavahoitajalta vaaditaan yhteistoimintaosaamista sekä välittömässä hoitotyössä että moniammatillisessa yhteistyössä. Hän antaa konsultaatioapua muille terveydenhuollossa toimiville sekä ohjaa potilaita ja muita potilaan hoitoon osallistuvia. Hänellä tulee olla valmiuksia toimia eri ammattiryhmien kanssa ja halu jakaa tietoa muille. Kollektiivinen asiantuntijuus, verkostoituminen ja moniammatilliset työryhmät luovat pohjaa laadukkaalle haavapotilaan hoitotyölle.

Kyky kehittää ja kehittyä

Auktorisoidulla haavahoitajalla on vastuu ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hänen tulee kehittää haavapotilaan hoitoprosesseja vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi.

Haavahoitajan osaamiskriteerit

Hakemuksessa on itsearviointi haavahoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin osaamiskriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta).

Haavahoidon syväosaaja voi kompensoida vahvalla osaamisellaan muita osa-alueita työryhmän harkinnan mukaan.

Välitön haavapotilaan hoitotyö

 • suorittaa välitöntä haavapotilaan hoitotyötä vähintään 40 % työajasta (oletuksena, että hakija tekee täyttä työaikaa).
 • toimii hoitotyön eettisten ohjeiden ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti haavapotilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • toteuttaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista hoitoa haavapotilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • osaa suunnitella haavapotilaan hoidon mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
 • hallitsee haavapotilaan kivunhoidon (suunnittelu, toteutus, arviointi).
 • osaa tehdä haavan mekaanisen puhdistuksen.
 • osaa perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida etiologialtaan erilaisten haavojen paikallishoidon.
 • osaa arvioida haavan ja haavaa ympäröivän ihon kuntoa ja paranemista.
 • osaa ohjata haavapotilasta ja hänen omaisiaan/läheisiään omahoidossa ja haavan ennaltaehkäisyssä.
 • ymmärtää haavan etiologian ja haavan paranemiseen vaikuttavat hidastavat ja edistävät tekijät sekä osaa ennaltaehkäistä haavan syntyä.
 • osaa dokumentoida haavasta tekemänsä havainnot ja johtopäätökset yksityiskohtaisesti ja perustellen.
 • tekee yhteistyötä kaikkien haavapotilaan hoitoon osallistuvien eri ammattiryhmien kanssa.
 • tiedostaa ja tunnistaa oman vastuualueensa ja osaamisensa rajat.

Kouluttaminen

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitohenkilökunnan koulutuksen haavapotilaan hoidossa omassa organisaatiossa ja hoitoketjussa esim. keskussairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa, palvelutalossa tai kotipalvelussa. Kouluttaminen oman organisaation ulkopuolella katsotaan eduksi.
 • osaa ohjata, opettaa ja tukea hoitohenkilökuntaa ja opiskelijoita haavapotilaan hoidossa.

Konsultointi

 • osaa ohjata perustellen suunnitellun haavahoidon toiselle hoitoalan ammattihenkilölle.
 • osaa arvioida haavapotilaan tilan, joka tarvitsee välittömästi jatkohoitoa tai lääkärin/muun terveydenhuollon ammattihenkilön konsultaatiota.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta

 • osaa laatia ja kehittää potilasohjeita haavanhoitoon yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.
 • osaa kehittää työryhmän jäsenenä yhtenäisiä haavapotilaan hoitolinjoja omassa organisaatiossa.
 • suunnittelee ja osallistuu haavahoitotuotekokeiluihin ja raportoi niiden tuloksista.
 • osallistuu haavapotilasta koskeviin asiantuntijatehtäviin sekä kehittämishankkeisiin ja osaa koordinoida haavanhoidon kehittämishankkeita (suunnittelu, toteutus, raportointi). Liitteenä kuvaukset ja todistukset tehtävistä, joihin hakija on osallistunut.
 • osallistuu aktiivisesti alan koulutuksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • seuraa haavanhoidon tieteellistä tutkimusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja osaa soveltaa haavapotilaan hoitoon uusinta näyttöön perustuvaa ja muuta tutkimustietoa.