Tutkimus- ja kehittämisrahasto

Hakulomakkeelle »

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
Haavanhoidon tutkimus- ja kehittämisrahasto

Perustettu 30.09.2005

Säännöt

1. Tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on antaa taloudellista tukea haavahoidon toimialaan liittyvään tieteelliseen työhön ja julkaisutoimintaan sekä laajoihin kehittämishankkeisiin.

2. Hallinnointi

Rahastoa hoitaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus, joka kutsuu 3–5 henkilöä rahaston johtoryhmään. Johtoryhmän toimikausi on sama kuin Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallituksen. Johtoryhmän jäsenen erotessa kesken toimikauden hänen tilalleen voidaan valita tarvittaessa uusi jäsen. Hallitus päättää apurahojen jakamisesta johtoryhmän ehdotusten pohjalta. Apurahan suuruuden päättää Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus hakemuskohtaisesti.

3. Rahaston kartuttaminen

a) lahjoituksilla
b) yhdistyksen talousarvion ulkopuolisilla tilapäisillä tuloilla
c) rahaston pääoman vuotuisella korolla
d) yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen muista varoista tai ylijäämistä

4. Rahaston lopettaminen tai sääntöjen muutos

Rahasto voidaan purkaa tai sen sääntöjä muuttaa vain yhdistyksen hallituksen esityksestä sen sääntömääräisen kokouksen päätöksellä. Sääntöjen muutos ei saa koskea rahaston nimeä. Mikäli rahaston toiminta lopetetaan, sen omaisuus on luovutettava rahaston päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.

Rahaston tili:

  • IBAN: FI81 5651 1360 9383 68
  • BIC: OKOYFIHH

Rahaston johtoryhmä

Jyrki Vuola, puheenjohtaja professori, plastiikkakirurgian el, HUS
Salla Seppänen, yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, koulutusvastuujohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Timo Hujanen, HTT, TtM, erikoistutkija, Kela

Hakeminen

Kerran vuodessa. Apurahahakemuksen tulee olla perillä 30.4. mennessä. Hakemus osoitetaan Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitukselle. Apurahaa voi hakea yhdistyksen henkilöjäsen, jonka yhtäjaksoinen jäsenyys on kestänyt vuoden ajan. Lisäksi edellisestä apurahan myöntämisestä tulee olla kulunut aikaa kaksi vuotta.

Apurahahakemukseen tulee liittää tutkimus- tai hankesuunnitelma kustannusarvioineen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Apurahan hakulomake on sivun alalaidassa, täytä lomakkeen kaikki vaadittavat kohdat.

Sama hakija voi hakea apurahaa vain yhteen sääntöjen mukaiseen tutkimukseen tai hankkeeseen kerrallaan. Hakemukset arvioidaan nimettöminä rahaston johtoryhmän toimesta. Apurahapäätökset tiedotetaan hakijoille sähköpostilla 15.6 mennessä.

Finlands Sårvårdsförening rf Sårvårds forskning- och utvecklingsfond

Grundad 30.09.2005

Stadgar

1. Ändamål

Fondens ändamål är att ekonomiskt stöda sådant vetenskapligt arbete och sådan publiceringsverksamhet som anslutar sig till sårvårdsverksamhet.

2. Administration

Fonden administreras av Finlands Sårvårdsförening rf.

Styrelse kallar 3–5 personer till fondens permanenta ledargrupp. Ledargruppens verksamhetsperiod är den samma som föreningens styrelse. Om en medlem avgår under verksamhetsperioden kan styrelsen vid behov utnämna en ny medlem. Styrelsen beslutar om fördelningen av stipendier på basen av ledargruppens förslag. Finlands Sårvårdsförening rf. beslutar storleken enligt enskild ansökan.

3. Fondens förkovran

a) donationer
b) tillfälliga inkomster utanför föreningens budget
c) årsräntan på fondens kapital
d) ur föreningens övriga tillgångar eller överskott, enligt styrelsens beslut

4. Fondens upphörande eller stadgeändring

Fonden kan upphävas och dess stadgar ändras endast på föreningens styrelses förslag, vid ett stadgeenligt möte. En stadgeändring får inte gälla fondens namn. Om fondens verksamhet avslutas bör dess tillgångar överlåtas till det ändamål som motsvarar fondens syfte.

Fondens konto:

IBAN: FI81 5651 1360 9383 68
BIC: OKOYFIHH

Fondens ledningsgrupp

Jyrki Vuola, ordförande, professor, specialläkare inom plastikkirurgi, HUS
Salla Seppänen, hedersordförande, utbildningsdirektör, Yrkeshögskolan Laurea
Timo Hujanen, doktor i förvaltningsvetenskap, Specialistforskare, FPA
Elina Haavisto, professor i vårdvetenskap, Åbo universitet

Ansökan

En gång i året. Stipendieansökan bör vara framme senast 30.4. Ansökan riktas till sekreteraren, e-mail sihteerishhy.fi.

Alla föreningsmedlemmar kan ansöka stipendier. Ansökan ska vara friformulerat och till den bifogas forsknings- eller  projektplan med kostnadsberäkning. Tillexinformation bes vid behov. En och samma sökande kan ansöka om stipendie  till samma forskning eller projekt i regel en gång. Fondens direktionsgrupp behandlar ansökningarna anonymt. Beslut om stipendier meddelas till sökanden per e-post senast 15.6.

Hakulomake