Auktorisointinimikkeen päivittäjä

Auktorisointihakemus tehdään verkkosivuilla verkkoportfolion muodossa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Hakemus on oltava lähetettynä 31.10.2024  klo 24 mennessä.

Tästä pääset haavahoitajan verkkoportfolioon.

Päivittäminen

Haavahoitajanimikkeen säilyttäminen ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoitujen haavahoitajien rekisterissä pysyminen edellyttää haavahoidon osaamisen ylläpitämistä. Osaaminen tarkistetaan neljän vuoden välein.

Auktorisoinnin päivittäminen maksaa 75 euroa, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan päivitystä kaksi kertaa, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen. Auktorisointinimikkeen käyttöoikeus päättyy, mikäli vaadittavat kriteerit eivät täyty eikä nimikettä myönnetä.

Ensimmäinen haku tulee tapahtua heti edellisen auktorisoinnin päättyessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tiedot nykyisen työn sisällöstä tulee täyttää verkkoportfolioon huolellisesti. Lisäksi hakija tekee hakemukseen itsearvioinnin kaikkien haavahoitajan osaamiskriteerien osalta. Kts. haavahoitajan osaamiskriteerit. Kriteereinä nimikkeen säilymiselle on, että haavahoitaja on kuluneen neljän vuoden aikana hoitanut haavapotilaita vähintään 24 kk ja osallistunut vähintään kahdeksan (8) päivän ajan haavahoidon lisä- tai täydennyskoulutukseen. Koulutuksena hyväksytään myös konferenssit sekä virtuaalikoulutukset. Portfolioon kirjataan kaikki (vähintään 8 päivää) haavanhoidon koulutukset ja liitetään todistukset ohjelmineen pdf- tai word-muotoisena verkkoportfolioon. Kahdeksasta (8) koulutuspäivästä yksi (1) voi olla verkkomuotoinen koulutus.

Itse pidetyistä luennoista ja kehittämistehtävistä tulee myös olla todistukset liitteenä portfoliossa.

Päivityshakemukseen pyydetään myös esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin arviointi hakijan osaamisesta suhteessa asetettuihin haavahoitajan osaamiskriteereihin.

Nimikkeen säilyminen kirjataan haavahoitajarekisteriin ja kriteerien täyttymisestä lähetetään päivittäjälle uusi todistus. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittavia kriteerejä, on hän oikeutettu hakemaan päivitystä toisen kerran seuraavan vuoden haussa samalla maksulla. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittuja kriteerejä näiden kahden haun aikana tai päivittäjä ei hae päivitystä vuoden kuluessa edellisen auktorisoinnin päättymisestä, tulee auktorisoinnin hakijan hakea auktorisointia uudelleen ensihakijana. Auktorisoinnin päättymisajankohta on nähtävissä auktorisointitodistuksesta, jolloin päivitystä tulee hakea sen vuoden haussa, jolloin auktorisointi päättyy.

Vuoden 2024 syys-lokakuun hakuprosessissa haavahoitajanimikkeen päivitystä hakevilla ja tämän jälkeen haavahoitajaksi auktorisoiduilla on oikeus käyttää haavahoitajanimikettä vuoden 2028 loppuun.

Päivityshakemukset käsitellään joulukuussa 2024. Auktorisoinnin kriteerit täyttäneille haavahoitajanimikkeen päivityksen saaneille ilmoitetaan asiasta ja lähetetään todistus tammikuussa 2025.

Haavahoitajan auktorisoinnin päivitystä hakeva hakija täyttää päivitystä hakevan portfolion kaikki kohdat sekä liittää mukaan kaikki vaadittavat todistukset.

  • henkilötiedot
  • työkokemus haavanhoidosta edellisen auktorisoinnin myöntämisen jälkeen ja kuvaus tämänhetkisestä työn sisällöstä ja siinä tapahtuneista mahdollisista muutoksista edellisen auktorisoinnin myöntämisen jälkeen
  • itsearviointi: arvioi nykyisen työnsä sisällön mukaan omaa osaamistaan kaikkien neljän haavanhoidon osaamiskriteerin osalta
  • haavanhoidon lisäkoulutukset
  • erityistehtävät
  • toimiminen kouluttajana
  • julkaisu- ja konferenssiesitykset
  • esimiehen arviointi
  • portfolioon liitetään kaikki vaadittavat todistukset (muu lisäkoulutus, erityistehtävät, toimiminen kouluttajana sekä julkaisu- ja konferenssiesitykset).